Ethereum Foundation đang “Sung sướng tột độ” vì ETH không phải là một loại chứng khoán