Luật An ninh mạng: Những thông tin bị nghiêm cấm và tác động của luật này